Pravilnik o financiranju podružnica

Temeljem članka 15. Statuta Hrvatske udruge računovodstvenih servisa (u nastavku: HURS) na prijedlog Upravnog odbora HURS-a Skupština na svojoj 3. sjednici održanoj 03.03.2003. godine donosi:

PRAVILNIK O FINANCIRANJU PODRUŽNICA HURS-a

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se način financiranja podružnica HURS-a uzimajući u obzir činjenicu da podružnice nemaju pravne osobnosti.

Članak 2.

Članovi HURS-a uplaćuju godišnju članarinu sukladno visini utvrđenoj odlukom Upravnog odbora na jedinstven račun udruge.

Članak 3.

S jedinstvenog računa HURS-a obavlja se sukladno omjeru iz članka 4. ovog pravilnika raspodjela novaca na registrirane podračune podružnica.

Članak 4.

Novac od uplaćenih članarina koristi se u omjeru 40 središnjica :60 podružnica za sve uplate obavljene s teritorija odnosne podružnice.

Novac koju podružnica pribavi po nekoj drugoj osnovi, odnosno temeljem aktivnosti koja nije u svezi stavka 1. ovog članka u cijelosti pripada podružnici.

S područja na kojima nisu osnovane podružnice novac od uplaćenih članarina u cijelosti pripada središnjici.

Ako središnjica organizira aktivnost na području podružnice uz pomoć podružnice novac od te aktivnosti dijeli se u omjeru 60 središnjica : 40 podružnica.

Članak 5.

Obračun raspodjele sredstava od uplaćenih članarina na podružnice obavlja se u središnjici jednom mjesečno.

Novac podružnicama od članarina dostavlja se najkasnije do 5. u mjesecu za protekli mjesec.

Originalnu dokumentaciju u svezi troškova podružnice Predsjednik podružnice dužan je dostaviti za svaki mjesec i to najkasnije do 10. u mjesecu za protekli mjesec. Predsjednik podružnice može ovlastiti osobu koja će to učiniti umjesto njega.

Članak 6.

Pravo raspolaganja novcem podružnice ima Predsjednik HURS-a, Predsjednik podružnice ili osoba koju ovlasti Predsjednik HURS-a, odnosno Predsjednik podružnice uz suglasnost Predsjednika HURS-a.

Članak 7.

Trošenje novaca podružnice mora biti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, odlukama Upravnog odbora i programu rada HURS-a za godinu u kojoj se novac troši.

Članak 8.

Osoba koja ne postupi sukladno odredbi članka 6. i 7. ovog pravilnika snosi punu imovinsku i kaznenu odgovornost te je dužna nadoknaditi štetu udruzi u desetorostrukom iznosu od načinjene štete.

Članak 9.

U slučaju ukidanja podružnice sav preostali novac na računu pripada središnjici.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01. siječnja 2003. godine.

Članak 11.

Ovaj pravilnik počinje se primjenjivati prvog mjeseca koji slijedi iza mjeseca osnutka podružnice.
Do početka financiranja podružnice sukladno stavku 1. ovog članka djelatnost podružnice financira se novcima koji se nalaze na računu središnjice.

Predsjednik HURS-a:
Mr. Rajko Novak, dipl. oec.