Pravilnik podružnice SIB

Skupština HURS-a PODRUŽNICA SLAVONIJA I BARANJA 21. veljače 2003. godine temeljem odredbi Pravilnika o osnivanju i radu Podružnica HURS-a donosi

PRAVILNIK O RADU PODRUŽNICE

Članak 1.

Ovim pravilnikom HURS-a Podružnica Slavonija i Baranja ( u daljnjem tekstu: Podružnica) se uređuje:

• naziv, sjedište, znak i dan Podružnice,

• područje na kojem Podružnica djeluje,

• predstavljanje Podružnice,

• ciljevi Podružnice,

• tijela Podružnice, njihov sastav, način izbora i opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornost članova,

• imovina Podružnice i način stjecanja,

• prestanak Podružnice i postupak s imovinom u slučaju prestanka Podružnice.

Članak 2.

Puni naziv Podružnice je:

Hrvatska udruga računovodstvenih servisa - Podružnica Slavonija i Baranja.

Skraćeni naziv je: HURS - Podružnica Slavonija i Baranja.

Sjedište Podružnice je u Osijeku.

HURS - Podružnica Slavonija i Baranja djeluje na području Osječko - baranjske i

Vukovarsko - srijemske županije.

Članak 3.

HURS - Podružnica Slavonija i Baranja ima svoj pečat.

Pečat je okruglog oblika a na njemu je tekst:

Hrvatska udruga računovodstvenih servisa - Podružnica Slavonija i Baranja.

Podružnica je ustrojstveni oblik HURS-a i nema svojstvo pravne osobe.

Članak 4.

Podružnica Slavonija i Baranja osnovana je radi ostvarenja ciljeva HURS-a (članak 5.i 6. Statuta HURS-a) na području Osječko - baranjske i Vukovarsko -srijemske županije.

Članak 5.

Članovi Podružnice su članovi HURS-a s područja Osječko - baranjske i Vukovarsko - srijemske županije koji su potpisali pristupnicu i podmirili članarinu.

Članak 6.

Tijela Podružnice su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Predsjednik

Članak 7.

Skupština je najviše tijelo Podružnice.

Skupštinu čine svi članovi Podružnice.

Svaki član Podružnice ima pravo na jedan glas u Podružnici.

Redovito zasjedanje Skupštine Podružnice je svake dvije godine.

Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Upravni odbor ili Predsjednik Podružnice

na zahtjev jedne trećine članova Podružnice.

Članak 8.

Upravni odbor je kolektivno tijelo Podružnice koje koordinira rad Podružnice na

ostvarivanju ciljeva i Programa rada podružnice .

Upravni odbor broji sedam članova.

Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini kolektivno, a članovi Upravnog

odbora pojedinačno.

Mandat članova je dvije godine, s time da mogu biti birani više puta za redom.

Članak 9.

Predsjednik Podružnice:

- predstavlja Podružnicu,

- predsjeda sjednicama Upravnog odbora, predlaže i priprema dnevni red pdružnice, brine se o provođenju zaključaka Skupštine i Upravnog odbora Podružnice, sudjeluje u pripremi i predlaže Program rada Podružnice.

Predsjednik svoju dužnost obavlja volonterski, honorarno ili profesionalno. Odluku o tome donosi Upravni odbor Podružnice uz suglasnost Upravnog odbora HURS-a.

Članak 10.

Podružnica prestaje s radom po odluci njene Skupštine i u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Podružnice sva imovina, nakon izvršenih obveza prema trećima, se raspoređuje HURS-u.

Članak 11.

Ovaj pravilnik o radu Podružnice stupa na snagu i primjenjuje se danom njegovog donošenja.

U Osijeku, 21. veljače 2003.

Predsjedavajući Skupštine

Podružnica Slavonija i Baranja


HURS Podružnice

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr

Slavonija i Baranja

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: sib@hurs.hr

Dalmacija

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: dalmacija@hurs.hr

Zagreb

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: zagreb@hurs.hr