Pravilnik podružnice Istra

Skupština HURS - PODRUŽNICA ISTRA dana 06.11.2002. temeljem odredbi Pravilnika o osnivanju i radu Podružnica HURS-a, donosi

PRAVILNIK O RADU PODRUŽNICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom HURS - Podružnica Istra (u daljnjem tekstu: Podružnica) se ureduje:
- naziv, sjedište, znak i dan Podružnice,
- podrucje na kojem Podružnica djeluje,
- predstavljanje Podružnice
- ciljevi Podružnice
- tijela Podružnice, njihov sastav, nacin izbora i opoziva, trajanje mandata, nacin odlucivanja i odgovornost clanova,
- imovina Podružnice i nacin stjecanja,
- prestanak Podružnice i postupak s imovinom u slucaju prestanka Podružnice.

Članak 2.

Puni naziv Podružnice je:
Hrvatska udruga racunovodstvenih servisa - Podružnica Istra.
Skraceni naziv je: HURS - Podružnica Istra
Sjedište Udruge je u Puli.
HURS - Podružnica Istra djeluje na podrucju Istarske županije.

Članak 3.

HURS - Podružnica Istra ima svoj pecat.
Pecat je okruglog oblika a na njemu je tekst:
Hrvatska udruga racunovodstvenih servisa - Podružnica Istra.
Podružnica je ustrojstveni oblik HURS-a i nema svojstvo pravne osobe.

Članak 4.

Podružnica Istra osnovana je radi ostvarenja ciljeva HURS-a (clanak 5. i 6 Statuta HURS-a) na podrucju Istarske županije.

Članak 5.

Clanovi Podružnice su clanovi HURS-a s podrucja Istarske županije koji su podmirili clanarinu.

Članak 6.

Tijela Podružnice su:
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsjednik

Članak 7.

Skupština je najviše tijelo Podružnice.
Skupštinu cine svi clanovi Podružnice.
Svaki clan Podružnice ima pravo na jedan glas u Podružnici.
Redovito zasjedanje Skupštine Podružnice je svake dvije godine.
Izvanredno zasjedanje Skupštine saziva Upravni odbor ili Predsjednik Podružnice na zahtjev jedne trecine clanova Podružnice.

Članak 8.

Upravni odbor je kolektivno tijelo Podružnice koje koordinira rad Podružnice na ostvarivanju ciljeva i Programa rada Podružnice.
Upravni odbor broji pet clanova.
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini kolektivno, a clanovi Upravnog odbora pojedinacno.
Mandat clanova je dvije godine, s time da mogu biti birani više puta za redom.

Članak 9.

Predsjednik Podružnice:
- predstavlja Podružnicu,
- predsjeda sjednicama Upravnog odbora, predlaže i priprema dnevni red Podružnice,
- brine se o provodenju zakljucaka Skupštine i Upravnog odbora Podružnice,
- sudjeluje u pripremi i predlaže Program rada Podružnice,
Predsjednik svoju dužnost obavlja volonterski, honorarno ili profesionalno. Odluku o tome donosi Upravni odbor Podružnice uz suglasnost Upravnog odbora HURS-a.

Članak 10.

Podružnica prestaje s radom po odluci njene Skupštine i u slucajevima predvidenim zakonom.
U slucaju prestanka rada Podružnice sva imovina nakon izvršenih obveza prema trecima rasporeduje se clanovima Podružnice.(Razmotriti potrebu izmjene clanka 33. st. 2. Statuta - treba dopuniti s Podružnicama).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik o radu Podružnice stupa na snagu i primjenjuje se danom njegovog donošenja.
U Puli,

Predsjedavajući Skupštine Podružnice Istra


HURS Podružnica

 

Istra

tel: 385 (0)52 392 296

fax. 385(0)52 392 296

e-mail: istra@hurs.hr